Algemene Voorwaarden

Algemeen

Family-flow is opgericht door Mercedes Thys, is gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53613414
Kindercoach, gezinscoach en familiecoach Mercedes Thys is aangesloten bij een beroepsvereniging genaamd Adiona.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Family Flow en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

Family flow coach Mercedes Thys is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan beide ouder/verzorger. Family Flow coach Mercedes Thys streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Family flow coach Mercedes Thys dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

Aansprakelijkheid en klachten afhandeling.

Het advies en begeleiding is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Familie flow coach Mercedes Thys is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de coach. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van familie flow. Verder is familie flow aangesloten bij beroepsverenging Adiona waar een speciale klachtenafhandelingsprocedure aangevraagd kan worden volgens de wet WKKGZ.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken in een evaluatiesessie. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school of huisarts) worden gestuurd. Dit verslag wordt door de kindercoach gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

Betalingsvoorwaarden

De ouder/opvoeder of professional verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van het bedrijf family flow. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal family flow een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is family flow gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is family flow genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is family flow gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.